Dana AHAM Bond

Tarikh Pelancaran 

Kelas
Aset

Dana Bon

Minimum 70% Bon
Maksimum 30% Deposit Tetap
Saiz Dana pada

Nilai Aset Bersih pada

Maklumat Dana
Caj & Fi
Prestasi Dana
Muat Turun

Objektif Dana

Untuk mencapai pertumbuhan modal kukuh pada kadar lebih tinggi daripada kadar deposit purata dalam jangka panjang, dengan melabur dalam portfolio luas sekuriti dibenarkan dan pelaburan lain.

Profil Pelabur

Dana ini sesuai untuk anda jika anda mempunyai tempoh pelaburan jangka pertengahan hingga panjang, merupakan pelabur konservatif dan/atau tidak suka mengambil risiko.
Harga Pelancaran Pelaburan Permulaan Minimum* Pelaburan Tambahan Minimum* Minimum Unit Dipegang* Jumlah Pembelian Semula Minimum
MYR MYR 0.5 MYR 1000 MYR 100 500 Units 0 Units
*Sila rujuk kepada Prospektus / Memorandum Maklumat untuk maklumat lanjut mengenai Dana.
Pengurus Dana Dilantik Khas
Ahmad Raziq bin Ab Rahman – Pengurus Portfolio Raziq menyertai AHAM Asset Management Berhad (“AHAM Capital”) (dahulu dikenali sebagai Affin Hwang Asset Management Berhad) pada Julai 2017 sebagai pengurus portfolio, yang bertanggungjawab menguruskan dana borong dan mandat portfolio budi bicara. Beliau juga sebahagian daripada pasukan penyelidikan yang mengikuti sektor kewangan dan pasaran Malaysia di peringkat makro. Sebelum menyertai AHAM Capital, beliau berkhidmat selama 9 tahun di CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPAM). Pengalaman beliau termasuk dalam bidang operasi pelaburan, penyelidikan kredit dan pengurusan portfolio. Jawatan terakhirnya dengan CPAM ialah sebagai Pengurus Portfolio yang bertanggungjawab menguruskan portfolio pasaran wang dan pendapatan tetap. Raziq menerima Diploma Perakaunan daripada Universiti Teknologi MARA dan telah memperolehi kelayakan profesional daripada Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun (ACCA). Raziq ialah seorang Felo Akauntan Bertauliah Berkanun (FCCA).
Pemegang Amanah
AmanahRaya Trustees Berhad, Learn More
**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
Caj Jualan Seunit Sehingga 1.00% daripada NAB Seunit.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.00% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pindahan Tiada
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana AHAM Bond
Risalah Maklumat Dana AHAM Bond
Risalah Fakta Dana AHAM Bond
Laporan Tahunan Dana AHAM Bond
Laporan Interim Dana AHAM Bond
Copyright © 2022 AHAM Capital | All Rights Reserved | Website Powered by Cleverus Web Design